smok พิษที่เกิดขึ้นมาจากยาสูบกระแสไฟฟ้า ผลทางพยาธิวิทยา 

smok
smok

พิษที่เกิด smok ขึ้นมาจากยาสูบกระแสไฟฟ้า ผลทางพยาธิวิทยา (Pathological effects ) ที่เกิดขึ้นมาจากองค์ประกอบของ 

ยาสูบ smok กระแสไฟฟ้ารวมทั้งสินค้าที่ท าให้แปลงเป็นไอ ยาสูบกระแสไฟฟ้าส่วนมากมีนิโคตินซึ่ง สามารถระเหยได้ 60–70% การเสื่อมสภาพทางความร้อนของตัวท าละลายยาสูบกระแสไฟฟ้านำมาซึ่งการทำให้ มีการปลดปล่อยโลหะที่เป็นพิษและก็การก่อตัวของสารประกอบอินทรีย์ ยกตัวอย่างเช่น อ

ะโครลีนจากกลี เซอคอยล (acrolein from glycerol)และก็โพรพิลีนออกไซด์ จากโพรพิลีนไกลคอล (propylene oxide from propylene glycol) สารแต่งกลิ่นรสที่ใช้หลายครั้ง อาทิเช่น 

วานิลิน เอทธิลมาโคนล เอทิลวานิลลิน และก็เมทิล (frequently used flavoring additives include vanillin, ethyl matol, ethyl vanillin, and methol) ส่ ว นป ร ะ ก อบ แ ล ะ สินค้าที่ท าให้แปลงเป็นไอกลุ่มนี้ชี้ให้เห็นว่าเป็นสารก่อโรคมะเร็งโดยตรงหรือเป็นพิษ ในกา เกลื่อนกลาดระตุ้นให้กำเนิดโ รคหัวใจแ

ล้วก็ปอดและก็ความแตกต่างจากปกติของระบบป ระสาท (cardiopulmonary diseases and neurodegenerative disorders) ภาวการณ์ความไม่พอดีของอนุมูลอิสระสำหรับการกำเนิดโรคที่เ

กิดขึ้นได้เพราะมีสาเหตุเนื่องมาจากยาสูบกระแสไฟฟ้า (oxidative stress in e-cigarette induced pathogenesis) องค์ประกอบที่เป็นพิษและก็ สินค้าที่ท าให้แปลงเป็นไอของ

ยาสูบกระแสไฟฟ้า (vaporization products of e-cigarettes) ได้รับการศึกษาเล่าเรียนเมื่อเร็วๆนี้ทำให้เกิดความเคร่งเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในปอด มนุษย์แล้วก็เซลล์เยื่อบุผิวจากกิ่งกิ่งก้านสาขาและก็เซลล์บุฝาผนังเส้นโลหิตในเส้นเลือดมนุษย์ นอกจากนั้นยังส่งผลให้เกิดการคั่นซึมของเยื่อของ

แมวัวรฟาจ (macrophages) การด้อย ค่าในเซลล์เนื้อเยื่อบุผิวที่เกิดขึ้นจากเซลล์ต้นก าเนิดจากยาสูบกระแสไฟฟ้านั้น มีสารนิโคตินรวมทั้งลดการ กำจัดแบคทีเรียแล้วก็เชื้อไวรัสในปอดของหนูที่สัมผัสยาสูบกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นกลไกที่ปอดปรับปรุง ไปสู่การอุดกันเรื้อรัง ผู้อาสาสมัครที่มีร่างกายแข็งแรงสนองตอ

บต่อการได้รับยาสูบกระแสไฟฟ้าด้วยสภาวะ ความไม่พอดีของอนุมูลอิสระที่มากขึ้น การดูดซึมของไนตริกออกไซด์ที่น้อยลงรวมทั้งความ แตกต่างจากปกติของ endothelial / vascular dysfunction ที่ม

าก่อนโรคหัวใจแล้วก็เส้นโลหิต โดยปกติยาสูบกระแสไฟฟ้ามีนิวัวตำหนิน ส่วนประกอบของสารต่างๆดังเช่นว่าโพรพิลีนไกลคอล (PG) และก็กลีเซ อคอยล (propylene glycol (PG) and glycerol) รสเข้มข้น การเรี

ยนเชิงจำนวนรวมทั้ง เชิงประสิทธิภาพได้เจาะจงองค์ประกอบทางเคมีที่นานาประการในถังสารละลายเพิ่มเติมรวมทั้งสเปรย์ของ ยาสูบกระแสไฟฟ้า (aerosols of e-cigarettes) Herrington และก็ Myers (2015

) ตรวจเจอ สารประกอบราว 60 ถึง 70 ประเภท ในของเหลวแต่ละจำพวกที่ผ่านการตรวจสอบจะแตกต่างกัน กันไปตามส่วนประกอบต่างๆ87 Kucharska แล้วก็เพื่อนร่วมงาน (2016) ศึกษาค้นคว้ารวมทั้งได้เจาะจง สารเคมี 113 ประเภทในของเหลวของยาสูบกระแสไฟฟ้า 50 แบรนด์ มีสารประกอบในละอองลอย มากยิ่งกว่าสารละล

ายที่เกี่ยวเนื่อง ด้วยเหตุว่าสารเคมีบางประเภทเกิดขึ้นระหว่างวิธีการ